arrow-bodyarrowlogo-darklogo-lightsearch

Voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden
Explore
held afbeelding held afbeelding-style

Techhandbook: Algemene voorwaarden


PREMISE

Techhandbook is eigenaar van SERVICES & CONSULTING FORCE S.R.L. (BTW: 14610081003) (hierna aangeduid als het “Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze” en “onszelf”) webadres is www.techhandbook.com/ inclusief alle dochterondernemingen (hierna genoemd als de “Website”). De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd aan Viale Dei Promontori 414, CAP 00122 - Rome - Italië. Hieronder worden de juridische overeenkomsten genoemd die bindend zijn tussen het Bedrijf en u (hierna de “Gebruiker” genoemd). U wordt verzocht deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen omdat ze verband houden met de manier waarop u de Website gebruikt en ermee omgaat, en / of met de informatie die er deel van uitmaakt en / of die wordt gedeeld op onze social media profielen en pagina’s, en alle producten en diensten waartoe u via de website toegang hebt. De genoemde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten gebruik van de website, zowel als geregistreerde klant als als gast. “Algemene gebruiksvoorwaarden” betekent de gebruiksvoorwaarden die hier zijn uiteengezet. ‘Bijzondere gebruiksvoorwaarden’ verwijst naar de bijzondere gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld voor alle diensten of producten die u via de website kunt kopen, en die gebruiksvoorwaarden die voorrang hebben op de algemene gebruiksvoorwaarden voor de mogelijkheid van elk conflict tussen hen. Dit is een overeenkomst die uw relatie met techhandbook.com regelt, en het gebruik van de service, zoals hieronder gedefinieerd, die u wordt aangeboden door techhandbook.com. U mag de service alleen gebruiken op voorwaarde dat u alle voorwaarden en bepalingen hierin accepteert. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze service gebruikt. Als u deze service gebruikt, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert. Gebruik deze service niet als u deze voorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) niet accepteert. Acceptatie van Servicevoorwaarden Deze Servicevoorwaardenovereenkomst (de ‘Overeenkomst’ of ‘Servicevoorwaarden’) is een juridische overeenkomst tussen u, een individu of een entiteit (de ‘u’ of ‘gebruiker’), en techhandbook.com en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk het “techhandbook”), met betrekking tot de Service, zoals hieronder gedefinieerd. techhandbook maakt de website www.techhandbook.com inclusief alle gerelateerde techhandbook-websites zoals techhandbook.com opgenomen in deze internetwebsite (samen “Website”), en alle informatie, afbeeldingen, documenten, tekst, producten, diensten en alle andere elementen van de website en alle producten en diensten die worden aangeboden en beheerd via de website en gerelateerde plug-ins, add-ons en applicaties, die voor u beschikbaar zijn onder de voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Door de Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Servicevoorwaarden en alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en / of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die op de Website worden uiteengezet en al deze voorwaarden worden geacht door u te zijn aanvaard. Als u NIET akkoord gaat met al deze Servicevoorwaarden, mag u de Service NIET gebruiken. Als u NIET akkoord gaat met enige aanvullende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de inhoud van bepaalde techhandbooks (zoals hieronder gedefinieerd) of op bepaalde transacties die via de website worden afgesloten, dan mag u NIET het deel van de website en / of service gebruiken dat de inhoud van dergelijke techhandbook bevat of waardoor dergelijke transacties kunnen worden afgesloten en u mag de inhoud van dergelijke technische handboeken NIET gebruiken of dergelijke transacties afsluiten. Wanneer u een huidige of toekomstige dienst van techhandbook gebruikt of de website van techhandbook bezoekt of producten of diensten verkrijgt, gratis of tegen betaling, van techhandbook of een bedrijf dat is aangesloten bij techhandbook, al dan niet opgenomen op de website, onderworpen aan de richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten of zaken. Deze Servicevoorwaarden kunnen te allen tijde door techhandbook worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde Servicevoorwaarden zijn van kracht bij plaatsing op de Website. Controleer de Servicevoorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd regelmatig om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website en Service. Ook kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie op of beschikbaar via de website (de “inhoud van het techhandbook”) of op transacties die via de website worden afgesloten. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op deze Servicevoorwaarden of, waar deze Servicevoorwaarden in strijd zijn, alleen voor zover de inhoud of de bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zullen dergelijke specifieke voorwaarden deze Servicevoorwaarden vervangen. Onderhoud. techhandbook behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot of in de inhoud van de website of het formaat daarvan. techhandbook behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Website of enig deel daarvan om welke reden dan ook te beëindigen of te beperken. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Website Disclaimer op de website. Certificeringsvragen behoudt zich het recht voor om te wijzigen of in te trekkenw een van de Services beschreven op de Website zonder voorafgaande kennisgeving.

DEFINITIES

“Vertrouwelijke informatie” betekent informatie die door de ene partij aan de andere wordt verstrekt in schriftelijke, grafische, geregistreerde, machineleesbare of andere vorm met betrekking tot het bedrijf, klanten, leveranciers, financiën en andere gebieden van het bedrijf of de producten van de andere partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het studiemateriaal, maar bevat geen informatie in het publieke domein anders dan door het in gebreke blijven van de partij die de informatie openbaar maakt, informatie die openbaar moet worden gemaakt door een rechtbank of regelgevende instantie, of enige informatie die al in het bezit is van of onder controle is van de onthullende partij . “Onderwijs- of studiemateriaal” betekent de informatie die wordt verstrekt door Certificeringsvragen bij een cursus die wordt aangeboden als onderdeel van de Diensten in gedrukte of elektronische vorm. “Vergoedingen” betekent de vergoedingen die door u aan Techhandbook zijn betaald voor de Services. “Intellectuele eigendomsrechten” betekent copyright, rechten in of met betrekking tot databases, octrooirechten, rechten van uitvoerende kunstenaars, ontwerpen en geregistreerde ontwerpen, handelsmerken, rechten in of met betrekking tot vertrouwelijke informatie en andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd) over de hele wereld. “Online training” betekent de levering door ons van online inhoud waarmee u studiemateriaal leert door middel van een app-simulator. “Dienst” of “Product” betekent de levering van de online inhoud en / of de gegeven cursus en / of het cursusmateriaal samen met andere diensten die van tijd tot tijd zijn overeengekomen en die door u zijn aangeschaft via de website of telefonisch. “Gebruik van de dienst” betekent de licentie om de inhoud van Certificeringsvragen te gebruiken door studiemateriaal op het web of in de mobiele applicatie te visualiseren. “Website” betekent www.techhandbook.com inclusief alle dochterpagina’s. “u” betekent de persoon die de Services koopt als Consument of Professional.

DOEL

De missie van Certification Questions is erop gericht uw vaardigheden en de studie te verbeteren via een exclusieve app die ook op maat gemaakte vragen voor uw niveau bevat. Met Certificeringsvragen kan overal educatief materiaal worden gedeeld. Certification Questions beschouwt zijn applicatiemodel als de beste manier om waardevolle en interactieve educatieve inhoud aan onze gebruikers aan te bieden. Certificeringsvragen hebben regels nodig om het platform en de services voor u veilig te houden. Certificeringsvragen zullen de Service voorzien van redelijke zorg en vaardigheid in overeenstemming met de beschrijving op de Website. Certification Questions verwacht van u dat u bevestigt dat de Services die u aanschaft aan uw behoeften zullen voldoen. Certificeringsvragen bieden u geen enkele garantie dat u een bepaald resultaat, beroepskwalificatie of arbeidskans zult behalen door uw aankoop en voltooiing van een van de Services.

REGISTRATIE

Voor de meeste aspecten van de Service is het mogelijk dat u zich moet registreren en informatie over uzelf moet verstrekken. U stemt ermee in om: (a) nauwkeurige en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het relevante registratieformulier en (b) deze informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken (door de juiste formulieren op onze websites te gebruiken of ons een e-mail te sturen naar info @ certificeringsvragen. com). Certificeringsvragen kunnen uw account en alle of alle rechten die u hebt gekregen om gebruik te maken van de websites ervan, beëindigen als de door u verstrekte informatie onnauwkeurig, onjuist of onvolledig is. Bij het registratieproces op de websites met certificeringsvragen kan het nodig zijn dat u een wachtwoord aanmaakt om toegang te krijgen tot uw account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in om (a) certificeringsvragen onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account en elke andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie verlaat. Certificeringsvragen zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze verplichtingen. U gaat ermee akkoord dat Certificeringsvragen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het verwijderen of niet opslaan van berichten, andere communicatie of andere inhoud die wordt onderhouden of verzonden door haar Services. Certificeringsvragen behoudt zich het recht voor om accounts te deactiveren die gedurende een langere periode inactief zijn.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Geen enkel onderdeel van de levering van de Services zal worden beschouwd als, noch is het bedoeld als, noch mag het worden opgevat als het leveren van identieke of originele certificeringsexamens. Hoewel Certification Questions ernaar streeft de diensten volgens de hoogste normen te leveren, aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid voor (i) enige onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekt in de programma’s of Materialen en het vertrouwen van de Klant op dergelijke informatie, (ii) enig verlies of corruptie van gegevens, (iii) enig verlies van winst, inkomsten of goodwill, of (iv) enige indirecte, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit een schending van de voorwaarden of deze overeenkomst. Enige schade of verlies dat u kunt lijden, inclusief, maar niet beperkt tot die als gevolg van:

Elk vertrouwen op de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van informatie van welke aard dan ook die op de website wordt weergegeven; Elke toegestane wijziging die wordt aangebracht door Certificeringsvragen als onderdeel van hun service, of elke permanente of tijdelijke annulering bij het leveren van bepaalde services of aanbiedingen (evenals alle functies die verband houden met deze services); Verstoring, verwijdering of het niet opslaan van inhoud of andere communicatie die wordt overgedragen of onderhouden door uw gebruik van de services; Geen relevante en nauwkeurige informatie van de gebruiker verstrekken; Wachtwoordverlies of het verlies van toegang tot uw account veroorzaakt door u, of maken Toegang tot uw account of tot het wachtwoord dat beschikbaar is voor de derde partij Certificeringsvragen is aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden en met betrekking tot alles wat we hebben gedaan of niet hebben gedaan in verband met deze algemene voorwaarden en de levering van de Dienst (en of de aansprakelijkheid voortvloeit uit contractbreuk, nalatigheid of om enige andere reden) is beperkt tot de vergoedingen die wij ontvangen in verband met het studiemateriaal waarmee een geschil is ontstaan. Er kan geen claim meer worden ingediend na de laatste datum waarop de betreffende Services zijn voltooid of niet meer door ons worden geleverd. Geen enkel onderdeel van de levering van de Diensten zal worden beschouwd als, noch is het bedoeld als, noch mag het worden opgevat als het verstrekken van beleggingsadvies.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten op het studiemateriaal zijn en blijven het intellectuele eigendom van certificeringsvragen of de eigenaren, al dan niet aangepast, geschreven voor of aangepast voor de klant. U bent niet bevoegd om:

Het studiemateriaal kopiëren, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren, in sublicentie geven, verkopen, uploaden, uitzenden, posten, verzenden of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming; Op video opnemen, via videofoon of anderszins de Online Training of in het algemeen de inhoud opnemen; De online training of inhoud gebruiken bij het aanbieden van een andere cursus of training; Wijzigen, aanpassen, samenvoegen, vertalen, demonteren, decompileren, reverse engineeren (behalve voor zover toegestaan door de wet) software die deel uitmaakt van de online training of inhoud. Als u deze clausule schendt, kunnen certificeringsvragen deze algemene voorwaarden met u onmiddellijk beëindigen en stoppen met het leveren van services, inclusief maar niet beperkt tot inloggen op de website. Met inachtneming van de door u betaalde vergoedingen, verleent certificeringsvragen u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om het studiemateriaal en de webapp te gebruiken met als enig doel training.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK

Alle inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd door certificeringsvragen. Alle rechten voorbehouden. De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. De voorbeeldbedrijven, organisaties en producten die hierin worden beschreven, zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement is bedoeld of moet worden afgeleid. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

** KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS MET BETREKKING TOT INBREUK OP AUTEURSRECHTEN Overeenkomstig de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) (“DMCA”) en Europees auteursrecht, moeten meldingen van geclaimde inbreuk op het auteursrecht onder de auteursrechtwetgeving gestuurd worden naar [email protected]. ELKE KENNISGEVING DIE NIET VOLDOET AAN DE VOLGENDE PROCEDURE ONTVANGT GEEN REACTIE De schriftelijke DMCA-melding moet het volgende bevatten: **

  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en informatie om het materiaal redelijkerwijs te lokaliseren (d.w.z. de URL van de webpagina die het materiaal bevat). Het mag geen korte of algemene beschrijving zijn;
  • Contactgegevens van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt, zoals een adres, telefoonnummer en e-mailadres dat kan worden gebruikt als communicatiemethode.
  • Een verklaring dat de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat te goeder trouw zou zijn geschonden, van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de persoon die de DMCA-melding indient, bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Deze website bevat links naar andere websites die worden beheerd door derden waarover wij geen controle hebben. SAlle links worden alleen voor uw gemak aangeboden en techhandbook.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, nauwkeurigheid of het gebruik van andere websites.

GEBIEDSVERKLARING

Open of gebruik de inhoud niet vanuit een rechtsgebied waar een dergelijke toegang of dergelijk gebruik in strijd zou zijn met de toepasselijke wetten, regels of voorschriften van een overheidsinstantie of regelgevende organisatie. Als u deze bepaling overtreedt, wordt u volledig verantwoordelijk gehouden.

ONLINE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN

De in Europa wonende consument moet zich ervan bewust zijn dat de Europese Commissie een onlineplatform voor alternatieve geschillenbeslechting heeft opgericht dat voorziet in een buitengerechtelijke methode om geschillen op te lossen die verband houden met en voortvloeien uit onlineverkoop- en servicecontracten. Als gevolg hiervan kunt u, als u een Europese consument bent, een dergelijk platform gebruiken voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit het online contract dat is aangegaan met de Eigenaar. Het platform is beschikbaar via de volgende link (ec.europa.eu/consumers/odr/).

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Als er een verschil of geschil ontstaat, hebben de Italiaanse rechtbanken de volledige jurisdictie over hen. Het ruzie kan al dan niet verband houden met het gebruik van de website en eventuele aankopen die erop zijn gedaan. Al uw activiteiten op de website en de aankopen die u doet, worden beheerst in overeenstemming met de wetten van Italië.

SERVICEVOORWAARDEN

LET OP, KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: DIT IS EEN OVEREENKOMST DIE UW RELATIE MET CERTIFICATION-QUESTIONS.COM BEVAT EN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD, AAN U GELEVERD DOOR CERTIFICATION-QUESTIONS.COM U MAG DE SERVICE ALLEEN GEBRUIKEN OP VOORWAARDE DAT U ACCEPTEER ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE HIERIN VERVAT. LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SERVICE GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN DEZE SERVICE GEEFT AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U DEZE VOORWAARDEN (“SERVICEVOORWAARDEN”) NIET ACCEPTEERT, MAG U DEZE SERVICE NIET GEBRUIKEN. Acceptatie van servicevoorwaarden Deze Servicevoorwaardenovereenkomst (de ‘Overeenkomst’ of ‘Servicevoorwaarden’) is een wettelijke overeenkomst tussen u, een individu of een entiteit (de ‘u’ of ‘gebruiker’), en techhandbook.com en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk , het “techhandbook”), met betrekking tot de Service, zoals hieronder gedefinieerd. techhandbook maakt de website www.techhandbook.com inclusief alle gerelateerde techhandbook-websites zoals techhandbook.com opgenomen in deze internetwebsite (samen “Website”), en alle informatie, afbeeldingen, documenten, tekst, producten, diensten en alle andere elementen van de website en alle producten en diensten die worden aangeboden en beheerd via de website en gerelateerde plug-ins, add-ons en applicaties, die voor u beschikbaar zijn onder de voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Door de Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Servicevoorwaarden en alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en / of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die op de Website worden uiteengezet en al deze voorwaarden worden geacht door u te zijn aanvaard. Als u NIET akkoord gaat met al deze Servicevoorwaarden, mag u de Service NIET gebruiken. Als u NIET akkoord gaat met enige aanvullende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de inhoud van bepaalde techhandbooks (zoals hieronder gedefinieerd) of op bepaalde transacties die via de website worden afgesloten, dan mag u NIET het deel van de website en / of service gebruiken dat de inhoud van dergelijke techhandbook bevat of waardoor dergelijke transacties kunnen worden afgesloten en u mag de inhoud van dergelijke technische handboeken NIET gebruiken of dergelijke transacties afsluiten. Wanneer u een huidige of toekomstige dienst van techhandbook gebruikt of de website van techhandbook bezoekt of producten of diensten verkrijgt, gratis of tegen betaling, van techhandbook of een bedrijf dat is aangesloten bij techhandbook, al dan niet opgenomen op de website, onderworpen aan de richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten of zaken. Deze Servicevoorwaarden kunnen te allen tijde door techhandbook worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde Servicevoorwaarden zijn van kracht bij plaatsing op de Website. Controleer de Servicevoorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd regelmatig om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website en Service. Ook kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie op of beschikbaar via de website (de “inhoud van het techhandbook”) of op transacties die via de website worden afgesloten. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op deze Servicevoorwaarden of, waar deze Servicevoorwaarden in strijd zijn, alleen voor zover de inhoud of de bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zullen dergelijke specifieke voorwaarden deze Servicevoorwaarden vervangen. Onderhoud. techhandbook behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot of in de inhoud van de website of het formaat daarvan. techhandbook behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Website of enig deel daarvan om welke reden dan ook te beëindigen of te beperken.

ALGEMENE VOORWAARDENONS

Het gebruik van logo’s van derden houdt geen goedkeuring of associatie met een ander bedrijf in. Het gebruik van logo’s van derden is alleen gerelateerd om de klantervaring van de gebruiker te vergroten. De logo’s groeperen en organiseren dus gemakkelijk het websitegebied \ secties in het menu of het startvenster. De oefentests zijn zo gegroepeerd en het is gemakkelijk om de verschillende beschikbare materialen te vergelijken.

Het gebruik van logo’s is niet bedoeld om enige vorm van relatie met de respectieve houders van de logo-rechten weer te geven.

De auteursrechten op alle tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s, video’s en animaties, software en alle andere informatie op de website behoren toe aan certificeringsvragen of een derde partij.

Certification-Questions geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie die op deze Website verschijnt. Certificeringsvragen kunnen de informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Certificeringsvragen vervangen niet het officiële materiaal dat beschikbaar is op de officiële en geautoriseerde website.

Certification-Questions biedt een simulator die mensen helpt te genieten en meer te leren, maar het biedt niet de echte examentool met de echte examenvragen.

Certification-Questions biedt oefentests om met uw kennis te spelen en uw bekwaamheid in de IT-wereld te testen: Certification-Questions.com-materiaal bevat geen actuele vragen en antwoorden van Real Certification Exams.

BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

Certification-Questions biedt een simulator die mensen helpt te genieten en meer te leren, maar het biedt niet de echte examentool met de echte examenvragen. Certification-Questions biedt oefentests om met uw kennis te spelen en uw bekwaamheid in de IT-wereld te testen: Certification-Questions.com-materialen bevatten geen actuele vragen en antwoorden van Real Certification Exams. Certificeringsvragen biedt een simulator met alleen oefenvragen. Certification-Questions biedt onofficieel studiemateriaal en educatief materiaal dat niet bedoeld is ter vervanging van het officiële materiaal van een ander bedrijf dat op de website wordt weergegeven. Dus o Certificeringsvragen zijn geen vervanging van de officiële materialen die beschikbaar zijn op de officiële en geautoriseerde website.

PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Het bedrijf probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van zijn producten. Het bedrijf garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud op deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een product dat op deze site is gekocht niet wezenlijk is zoals beschreven, kunt u zo snel mogelijk contact opnemen met ons ondersteuningsteam.

PRIVACY

Lees ons PRIVACYBELEID, waarvan de bepalingen door deze verwijzing in deze Algemene voorwaarden zijn opgenomen. Door deze site te gebruiken, erkent u dat u het privacybeleid in detail hebt gelezen en begrepen.

GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

We gaan ermee akkoord ervoor te zorgen dat geen van uw gegevens zonder uw toestemming beschikbaar is voor derden. Uw privacy en bescherming hebben onze hoogste prioriteit. Na de eerste registratie heeft u het recht om elk deel van uw persoonlijke gegevens op de Website te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Lees voor een betere beveiliging en vertrouwelijkheid ons gedetailleerde privacybeleid voor meer informatie over hoe u uw persoonlijke gegevens kunt beschermen.

MEDEDELINGEN

U stemt ermee in om kennisgevingen van ons te ontvangen per e-mail, per post op de adressen die zijn opgenomen in de contactgegevens die u aan het bedrijf verstrekt, of door mededelingen op deze site te plaatsen. Kennisgevingen die op deze site worden geplaatst, worden geacht te zijn ontvangen 24 uur na plaatsing. Kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, worden geacht onmiddellijk na verzending te zijn ontvangen, tenzij het bedrijf bericht ontvangt dat de e-mail niet is afgeleverd. Kennisgevingen die per post worden verzonden, worden als ontvangen beschouwd 3 werkdagen na verzending.

GARANTIES EN DISCLAIMERS

ALLE INHOUD EN SERVICE WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR.” techhandbook WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE AARD AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF DE INBREUK MET BETREKKING TOT DE SERVICE. techhandbook GEEFT GEEN GARANTIE EN GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DEZE WEBSITE OF DIENST. U ERKENT DAT ENIGE VERZONDEN INFORMATIE KAN WORDEN ONDERSCHEPT IN TRANSMISSIE OF ANDERSZINS. techhandbook GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS OF ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE DIE DOOR techhandbook WORDT VERZONDEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ENIGE ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. Behalve schriftelijk overeengekomen door techhandbook, hebben aannemers, agenten, dealers of distributeurs van techhandbook of enige andere derde partij niet het recht om deze beperkte garantie te wijzigen, noch om enige aanvullende garanties te geven. HET GEBRUIK VAN DE SERVICE WORDT GEDAAN NAAR EIGEN BEOORDELING EN RISICO, EN MET UW OVEREENKOMST DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, UW SITE, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE ACTIVITEITIES. Techhandbook AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG COMPUTERVIRUS OF ANDERE VERGELIJKBARE SOFTWARECODE DIE VANAF DE WEBSITE OF IN VERBAND MET DE SERVICE NAAR UW COMPUTER IS GEDOWNLOAD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VIA Techhandbook OF VAN DE WEBSITE OF DIENST, GEEFT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE SERVICEVOORWAARDEN WORDT VERMELD. De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke techhandbook-producten en diensten die mogelijk niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert of garandeert niet dat dergelijke producten of diensten op elk moment in een bepaald land beschikbaar zullen zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u door het gebruik van de website en de service en de producten die daarin zijn opgenomen, wordt blootgesteld aan de inhoud van techhandbook die u mogelijk aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt en dat u in dit opzicht de website, service en producten alleen gebruikt. risico. IN GEEN GEVAL ZAL techhandbook OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, PUNITIEVE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN ZAKEN, CONTRACT, INKOMSTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF ZAKEN), ONDER ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD, PRODUCTEN, SERVICE VAN HET techhandbook, DE VERKLARINGEN OF ACTIES VAN EEN DERDE OP OF VIA DEZE WEBSITE, WELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDING OF GEGEVENS, ENIGE INFORMATIE DIE IS VERZONDEN OF ONTVANGEN, OF NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN, ELKE MISLUKKING OM GEGEVENS OP TE SLAAN, ELK GEGEVENSVERLIES, VERLIES OF SCHADE AAN BESTANDEN, VERLIES OF SCHADE AAN DE INHOUD VAN HET techhandboek , ELKE SERVICE DIE VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS EN DIE IS UITGESTELD OF ONDERBROKEN, ZELFS ALS techhandbook OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ELKE ACTIE TEGEN techhandbook DIE BETREKKING HEEFT OP OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA DE DATUM DAT DE OORZAAK VOOR DE ACTIE IS GEGEVEN, SCHRIFTELIJK AAN HET techhandbook WORDEN INGEDIEND. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Uw garanties U GARANDEERT HIERBIJ DAT: (i) ALLE INFORMATIE DIE U VERSTREKT AAN techhandbook IN VERBAND MET DE SERVICE OF WEBSITE WAAR EN NAUWKEURIG IS; (ii) U HEBT VOLLEDIGE MACHT EN AUTORITEIT OM DE SERVICEVOORWAARDEN AAN TE GAAN EN LICENTIE TE VERSTREKKEN ZOALS IN DEEL (LICENTIE VOOR UW INHOUD); (iii) U ZULT ALLE BENODIGDE GOEDKEURINGEN ZOEKEN DIE NODIG ZIJN OM DE SERVICEVOORWAARDEN UIT TE VOEREN; (iv) U DIENT AL UW VERPLICHTINGEN VOLGENS DE SERVICEVOORWAARDEN UIT TE VOEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING; EN (v) UW MATERIALEN, TEKST, GRAFISCHE, AUDIOVISUELE EN ANDERE INHOUD (“UW INHOUD”) DIE BESCHIKBAAR IS VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DE SITE EN DIE NIET WORDT GELEVERD DOOR techhandbook, OF WEBSITE GEEN (1) INBREUK MAKEN OP ENIGE INTELLECTUELE EIGENDOM RECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ, (2) VORMEN DEFAMATIE, LIBEL OF OBSCENITEIT, (3) RESULTEREN IN ELKE CONSUMENTENFRAUDE, PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTEN WANNEER U EEN PARTIJ BENT OF LETSEL VEROORZAKEN AAN EEN DERDE PARTIJ, (4) BEVORDERING VAN GEWELD OF HATE SPEECH BEVATTEN, (5) ENIGE TOEPASSELIJKE WET, STATUUT, VERORDENING OF REGELGEVING SCHENDEN, OF (6) VOLWASSENEN INHOUD BEVAT OF ILLEGALE ACTIVITEITEN BEVORDEREN. Termijn De termijn van deze Servicetermijn (“Termijn”) begint wanneer u de Service begint te gebruiken en loopt voor altijd door, tenzij anderszins wordt beëindigd door techhandbook door middel van een schriftelijke kennisgeving. techhandbook behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle Service of een deel daarvan op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, en kan Uw gebruik van de Service op elk moment beëindigen. Onverminderd andere rechten, worden deze Servicevoorwaarden automatisch beëindigd als u zich niet houdt aan een van de beperkingen of andere vereisten die hierin worden beschreven. Bij elke beëindiging of afloop van deze Servicevoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot elk gebruik van de handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten en ander intellectueel eigendom van techhandbook. BIJ BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT U NIET LANGER TOEGESTAAN OM DE SERVICE OP ENIGE MANIER TE GEBRUIKEN. Vergoeding, betalingen. Alle rechten en privileges die hierin aan u worden verleend onder deze Servicevoorwaarden zijn onderhevig aan uw naleving van alle voorwaarden en bepalingen en eventuele betalingen van toepasselijke vergoedingen aan techhandbook, op voorwaarde dat dat techhandbook zich echter uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om de Service te verlenen kosteloos gedurende de Termijn, en verder voorzien, kan dat technische handboek, uitsluitend naar eigen goeddunken en bij beëindiging van deze Overeenkomst, ervoor kiezen om dezelfde of vergelijkbare Service tegen betaling te leveren. Links naar andere sites en materialen van derden Om de service te gebruiken, moet u mogelijk bepaalde producten, services en / of materialen van derden (“materialen van derden”) aanschaffen en / of gebruiken. Materialen van Derden zijn (i) hieronder niet in licentie gegeven; (ii) niet onder de controle of licentie van techhandbook vallen; en (iii) onderworpen zijn aan de toepasselijke licenties en respectieve voorwaarden van dergelijke derde partijen die u moet aangaan voorafgaand of volgend op de installatie en / of het gebruik van de materialen van derden en voorafgaand aan het effectieve gebruik van de service. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, mag niets in deze Servicevoorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten of licenties met betrekking tot dergelijk Materiaal van Derden of om U het recht te geven om dergelijk Materiaal van Derden te gebruiken. Intellectueel eigendom Copyright, handelsmerk en alle andere eigendomsrechten op de service en / of de inhoud van het techhandbook (inclusief maar niet beperkt tot software, service, audio, video en tekst) berusten bij techhandbook en / of zijn licentiegevers. Tenzij hierin specifiek anders bepaald of schriftelijk is geautoriseerd door techhandbook, zijn alle rechten op de Service en / of de inhoud van techhandbook die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, voorbehouden. U stemt ermee in om niet te kopiëren, opnieuw te publiceren, framen, beschikbaar te stellen voor downloaden, verzenden, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren, in licentie geven, in sublicentie geven, reverse-engineeren of afgeleide werken maken op basis van de service en / of technische handboeken Inhoud. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen blijven behouden op alle reproducties. techhandbook wijst hierbij alle rechten op handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s, copyright, patenten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden af. Alle intellectuele eigendomsbelangen van derden waarnaar hierin wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot materiaal van derden, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. techhandbook wijst alle eigendomsrechten in de intellectuele eigendomsrechten af anders dan die van henzelf. Het techhandbook zal duidelijk grafische afbeeldingen weergeven die aangeven dat de Service wordt geleverd door techhandbook volgens de richtlijnen die u van tijd tot tijd via techhandbook kunnen worden meegedeeld. Een dergelijke toeschrijving moet een directe link naar de website bevatten of een ander adres dat techhandbook van tijd tot tijd kan aanwijzen. Feedback U kunt van tijd tot tijd suggesties, opmerkingen of andere feedback geven aan techhandbook met betrekking tot een product, materiaal, software of informatie verstrekt door techhandbook (hierna “Feedback”). U gaat ermee akkoord dat alle feedback volledig vrijwillig is en zal zijn en geen vertrouwelijkheidsverplichting voor techhandbook zal creëren, zonder afzonderlijke overeenkomst. Techhandbook zal de bron van feedback echter niet openbaar maken zonder toestemming van de verstrekkende partij. Het staat techhandbook vrij om dergelijke Feedback naar eigen goeddunken openbaar te maken en te gebruiken, geheel zonder enige verplichting jegens U. Het voorgaande heeft echter geen invloed op de verplichtingen van beide partijen hieronder met betrekking tot de informatie die wordt beschermd volgens het privacybeleid van een techhandbook dat op de website is geplaatst.

PRIJS VAN DIENSTEN EN GOEDEREN

De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen van alle diensten of goederen die u mogelijk wilt kopen, worden duidelijk vermeld onder de optie die u op onze website selecteert. Wij zijn niet aansprakelijk voor het wijzigen of intrekken, weigeren om de bestelling te verwerken of het nalaten dit te doen voor een van de producten of diensten die we verkopen. Voordat u de bestelling bevestigt, krijgt u de totale prijs van uw aankoop te zien. We behouden ons het recht voor om een van de diensten en producten die we aanbieden bij te werken, in te trekken of aan te passen, of om hun prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande uitleg of kennisgeving. In het kielzog van een ernstige fout zullen we, ook al doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de prijzen altijd correct zijn, een dergelijke transactie door ons ongeldig worden verklaard en heeft u recht op een volledige terugbetaling.

BETALINGEN

Uw creditcardgegevens worden rechtstreeks via de betalingsdienstaanbieder (wervende bank) verzonden wanneer u via uw creditcard betaalt. Het bedrijf neemt alle mogelijke redelijke stappen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Dit sluit de mogelijkheid uit dat dergelijke gegevens toegankelijk worden voor derden terwijl ze elektronisch worden overgedragen. Maar er moet worden opgemerkt dat het onmogelijk is om de gegevens die elektronisch worden overgedragen 100% zeker te beschermen. Vergeet niet dat dergelijke gegevens mogelijk bekend kunnen worden bij onbevoegde derden en zorg daar ook voor van uw kant.

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

In overeenstemming met de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (“DMCA”) en het Europese auteursrecht, dienen kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht onder de auteursrechtwetgeving te worden gestuurd naar [email protected]. ELKE KENNISGEVING DIE NIET VOLDOET AAN DE VOLGENDE PROCEDURE ONTVANGT GEEN REACTIE De schriftelijke DMCA-melding moet het volgende bevatten:

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden; Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en informatie om het materiaal redelijkerwijs te lokaliseren (d.w.z. de URL van de webpagina die het materiaal bevat). ik Het mag geen korte of algemene beschrijving zijn; Contactgegevens van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt, zoals een adres, telefoonnummer en e-mailadres dat kan worden gebruikt als communicatiemethode. Een verklaring dat de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat te goeder trouw zou zijn geschonden, van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de persoon die de DMCA-melding indient, bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.

LICENTIE VOOR UW INHOUD

U verleent hierbij techhandbook en techhandbook accepteert een niet-exclusief en volledig overdraagbaar, sublicentieerbaar en toewijsbaar royaltyvrij recht om op te slaan, te laden, aan te passen, te wijzigen, te herzien, te transformeren, te wijzigen, afgeleide werken te maken, te installeren, uit te voeren, weer te geven en te delen met derden partij of andere gebruikers van de service en / of website van techhandbook (om uw inhoud te “gebruiken”) in verband met de service van techhandbook, op de websites van techhandbook of zijn gelieerde ondernemingen in verband met de producten en service van techhandbook in overeenstemming met de voorwaarden van deze voorwaarden van de Service met het recht op sublicentie aan sublicentiehouder (s) en eindgebruikers alle rechten die hieronder worden verleend, in hoofdzaak op basis van de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn uiteengezet (de “Licentie”). Onwettig of verboden gebruik U mag de Website en / of Dienst niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is, verboden door deze Servicevoorwaarden, of op enigerlei wijze de goede werking van deze Website en / of Dienst verstoort of probeert te verstoren. U mag deze Website en / of Dienst niet gebruiken op een manier die deze Website en / of Dienst zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik en genot van deze Website en / of Dienst door derden verstoort. U stemt ermee in dat u geen software van derden zult gebruiken die informatie van of via de website en / of service onderschept, “mineert” of anderszins verzamelt. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk door techhandbook ter beschikking is gesteld aan alle gebruikers van deze Website en / of Dienst. U mag geen techhandbook-servers instellen, assisteren of betrokken raken bij een aanval op een techhandbook-server of anderszins proberen de techhandbook-servers te verstoren. ELKE POGING VAN U OM DE SERVERS VAN TECHNICHANDBOEK TE BESCHADIGEN OF DE LEGITIEME WERKING VAN techhandbook TE ONDERMIJNEN IS EEN SCHENDING VAN STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE WETGEVING EN MOET EEN DERGELIJKE POGING WORDEN GEDAAN OF HULP VOOR EEN DERGELIJKE AANVAL WORDEN GELEVERD, Techhandbook RESERVERT HET RECHT OP SEY GEBRUIKER VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

VRIJWARING

U stemt er hierbij mee in om techhandbook, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle kosten, verlies, claim, schade, boete, boete of aansprakelijkheid, inclusief redelijke vergoedingen voor advocaten en andere professionals, betaalbaar onder elke vonnis, vonnis, gerechtelijk bevel of schikking, voor zover het resultaat is van een claim, eis, actie, rechtszaak, arbitrage of andere procedure die is gestart door een derde partij, inclusief de beoordeling, claim of eis door een overheidsinstantie of entiteit, die hieruit voortvloeit van uw schending van deze Servicevoorwaarden en / of uw inhoud, inclusief maar niet beperkt tot schending door uw inhoud van enig intellectueel eigendom en / of eigendomsrecht van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, octrooi, handelsmerk, auteursrecht, handelsgeheim, publiciteit en / of privacy. Linken naar de website Linken naar de website is toegestaan mits u zich aan de volgende regels houdt. U kunt linken naar de startpagina van de website of naar een andere pagina van de website. Het is u echter niet toegestaan om in-line koppeling (of hotlinking) of framing te gebruiken. U mag niet impliceren dat techhandbook de linker of zijn site, producten of diensten onderschrijft of sponsort. U mag de intellectuele eigendom van techhandbook niet gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, handelsnamen en auteursrechten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van techhandbook of zoals anders hierin bepaald. Bovendien stemt u ermee in om de link op elk moment te verwijderen op verzoek van techhandbook.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Italiaanse wet, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. U gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Italië voor elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of deze Website, op voorwaarde dat een dergelijke exclusiviteit niet van toepassing is op gerechtelijke acties die zijn gestart of gebracht door techhandbook. techhandbook draagt geen enkele reactieaanvaardt geen enkel risico als om welke reden dan ook een Dienst of de Website de nationale wetgeving van een staat schendt. Degenen die deze website bezoeken of de service gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van hun nationale wetten.